DB Thai Pangram

แพนแกรม (pangram) คือข้อความที่ใช้อักษรในภาษานั้นๆ ได้ครบทุกตัว.

English Pangram ที่ใช้กันมากสุด:

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

  • มี a-z 26 ตัว ครบ จบแค่ 35 พิมพ์.
  • แต่ถ้าจะเอา A-Z ด้วย ก็ต้องพิมพ์ซ้ำเพิ่มอีก 35 รวมเป็น 70 พิมพ์.

DB Thai Pangram:

ฉันท์ มาฆฌาน เฒ่าผู้ฝันพลิกฟ้า 
ฎีกาปฏิบัติธรรม เป็นจำอวด  
ฅนขายฃวดชาโซดา บัณฑิตจุฬาฯ  
ฤฦๅ ถึงเศรษฐีไทย  มีสะใภ้ฮาๆ  
คือ หอยจ๊อ ปญฺญาแจ๋ว

  • แสดง ก-ฮ, รูปสระ, การันต์,  วรรณยุกต์ ฯลฯ ทุกตัวบนแป้นไทย 
    71 ตัว ครบ จบสั้นแค่ 120 พิมพ์!
 

หมายเหตุ

ไม่สงวนลิขสิทธิ์การนำ "แพนแกรมไทย ของ ดีบี" ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะ.

  • ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อฝึกเขียน คัด พิมพ์ อักขระไทยทุกตัวได้ถูกต้องครบถ้วน.
  • ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาออกแบบฟอนต์ไทย เพื่อทดสอบดูทั้งความสวยงามกลมกลืนของกลุ่มอักษรคล้าย และความอ่านง่าย แยกแยะออกระหว่างคู่อักษรสับสนที่เขียนคล้ายกัน (ใน "แพนแกรมไทย ของ ดีบี" ได้พยายามจัดวางกลุ่มอักษรคล้ายไว้ใกล้ๆ กันอยู่แล้วเพื่อให้ดูเทียบกันได้ง่าย.)
  • ใช้พิมพ์ตรวจสอบคุณภาพฟอนต์ในเบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจนำไปใช้ผลิตสื่อจริง.
  • ต้องระบุชื่อ "แพนแกรมไทย ของ ดีบี" หรือ "DB Thai Pangram" ทุกครั้งที่นำแพนแกรมนี้ไปใช้งาน.