Articles

DB Thai Pangram
DB Thai Pangram

แพนแกรม (pangram) คือข้อความที่ใช้อักษรในภาษานั้นๆ ได้ครบทุกตัว.

DB DamrongTham
DB DamrongTham

คืองานอนุรักษ์แบบอักษรประดิษฐ์ไทยในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่งดงามล้ำค่า ให้กลับมาอยู่ในรูปแบบตัวพิมพ์ดิจิตอลในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

DB Artivist
DB Artivist

เป็นฟอนต์ไทยที่ได้จากการนำฟอนต์อักษรละตินชื่อ BaseNine มาเติมความกร้าว.

DB Yord
DB Yord

เป็นฟอนต์ดิสเพลย์ไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฟอนต์อักษรละติน sans serif แบบที่มีน้ำหนักเส้นกึ่งสม่ำเสมอ.

DB Manoptica
DB Manoptica

คืองานอนุรักษ์แบบอักษรประดิษฐ์ ที่ถือเป็นต้นแบบของการนำตัวอักษรฝรั่งมาดัดแปลงเป็นไทย.

DB Soda
DB Soda

เป็นฟอนต์ตัวพื้นไทยที่เป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่ยุคตัวพิมพ์ดิจิตอลแบบ OpenType ของไทย

DB ThaiText
DB ThaiText

เป็นฟอนต์ตัวพื้นยุค PostScript ของไทยที่พัฒนามาจากแบบตัวพิมพ์โมโนไทพ์กลาง

DB NopPana
DB NopPana

เป็นฟอนต์ดิสเพลย์ไทยหัวกลม ตัวกว้าง ที่สร้างมาจากแบบอักษรขูด มานพ 9

DB NopIntanon
DB NopIntanon

เป็นหนึ่งในแบบอักษรขูด ชุด ‘มานพ’ ที่อนุรักษ์เป็นฟอนต์ Opentype โดยได้รับสิทธิ์จากผู้ออกแบบในการปรับปรุงพัฒนาเชิงพาณิชย์ร่วมกัน

DB Nop OldStyle
DB Nop OldStyle

เป็นฟอนต์อนุรักษ์แบบอักษรมานพ 20-21 จากแผ่นอักษรลอก ‘Letter Press’ ของ Mecanorma

DB YangDung
DB YangDung

เป็นฟอนต์ตัวแทนของแบบอักษรประดิษฐ์พาดหัวที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในยุคอดีต

DB NopSquare
DB NopSquare

เป็นฟอนต์อนุรักษ์แบบตัวอักษรขูด ‘มานพ 1’ อักษรทรงเหลี่ยมแคบสำเร็จรูปพร้อมใช้ตัวแรกของไทย